SCOTTISH GENTLEMEN'S CLUB -- 2022 WHISKY TASTING
May 13, 2020 | Masonic Memorial Hall
220513-SGC-Whisky_Tasting-0023220513-SGC-Whisky_Tasting-0022220513-SGC-Whisky_Tasting-0009220513-SGC-Whisky_Tasting-0012220513-SGC-Whisky_Tasting-0025220513-SGC-Whisky_Tasting-0029220513-SGC-Whisky_Tasting-0032220513-SGC-Whisky_Tasting-0037220513-SGC-Whisky_Tasting-0039220513-SGC-Whisky_Tasting-0042220513-SGC-Whisky_Tasting-0047220513-SGC-Whisky_Tasting-0033220513-SGC-Whisky_Tasting-0049220513-SGC-Whisky_Tasting-0051220513-SGC-Whisky_Tasting-0061-Edit220513-SGC-Whisky_Tasting-0065220513-SGC-Whisky_Tasting-0067220513-SGC-Whisky_Tasting-i12-0008220513-SGC-Whisky_Tasting-0055220513-SGC-Whisky_Tasting-0070